Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Ekoskola
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi

Svarīgākie dokumenti

Jersikas pamatskolas nolikums

Jersikas pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

PEDAGOĢISKĀS PADOMES REGLAMENTS

METODISKO KOMISIJU REGLAMENTS

Preventīvie pasākumi vardarbības novēršanai

Jersikas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā Jersikas pamatskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.

Jersikas pamatskolas līdzpārvaldes reglaments

Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.